Exàmens Escola Oficial d'Idiomes (EOI)

NIVELL INTERMEDI

Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

  • Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
  • Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
  • Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
  • Analitzar les pròpies necessitats comunicativescontrolar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
  • Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.

NIVELL AVANÇAT

En el nivell avançat es consoliden els coneixements i destreses adquirits en el nivell intermedi i s'assoleixen els objectius següents:

  • Utilitzar la llengua objecte d'aprenentatge amb eficàcia, de forma fluïda i amb un grau elevat de precisió, com a mitjà de comunicació en un ventall més ampli de situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i d'altres, i com a mitjà d'expressió personal, mostrant un domini dels seus aspectes formals i discursius, un grau elevat d'adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica i estilística.
  • Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos d'àmplia tipologia, tant orals com escrits, mostrant sensibilitat per les diferències d'estil i figures retòriques, i, en el cas de l'oral, superant dificultats derivades de condicions d'audició poc favorables
  • Reconèixer diferents varietats de la llengua i mostrar-ne comprensió.
  • Haver desenvolupat la capacitat de prolongar l'aprenentatge de la llengua objecte d'estudi (i, fins i tot, d'altres llengües) de forma autònoma un cop acabats els estudis d'aquest nivell.